DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Níže jsou uvedena kompletní aktuální znění soutěžních pravidel v těchto kategoriích:

F5J  -  termické elektrovětroně s výškoměrem (kategorie a pravidla FAI)

RCEV  -  termické elektrovětroně s výškoměrem (národní kategorie s omezeným rozpětím)

RCEN  -  kluzáky s elektrickým pohonem (národní kategorie)


 

5.5.11 Kategorie F5J – TERMICKÉ VĚTRONĚ S ELEKTRICKÝM POHONEM A
VÝŠKOMĚREM/ČASOVAČEM MOTORU (AMRT)
Poznámka: Pro dokumentaci ohledně specifikace a pokynů pro výškoměr/časovač motoru (AMTR) viz nový
svazek Sportovního řádu EDIC - Elektronická zařízení pro soutěže, oddíl 1"Technické
specifikace a pokyny".
 
Účel: Soutěž systémem „každý s každým“ pro termické kluzáky, řízené rádiem a poháněné
elektromotorem. V soutěži se letí několik kvalifikačních kol. V každém kvalifikačním kole,
jsou soutěžící rozděleni do skupin. Každá skupina letí v určeném pracovním čase a
výsledky soutěžících v každé skupině jsou normalizovány na porovnatelné výsledky, bez
ohledu na měnící se povětrnostní podmínky během soutěže. Soutěžící s nejvyšším
celkovým výsledkem v kvalifikačních kolech pak pro stanovení konečného pořadí letí v
jedné skupině minimálně dvě (2) a maximálně čtyři (4) finálová kola. Přesný počet
finálových kol oznámí pořadatel před začátkem akce.
 
5.5.11.1. Obecná pravidla
5.5.11.1.1. Definice rádiem řízené větroně s elektromotorem
Model letadla vybavený elektromotorem, který poskytuje výkon pouze pro účely vzletu a
u kterého vzniká vztlak působením aerodynamických sil na plochy, které zůstávají pevné
(vyjma řídicích ploch). Modely s proměnnou geometrií nebo plochou musí odpovídat
specifikaci i když jsou plochy v maximálním a minimálním vysunutí. Model musí být ovládán
soutěžícím ze země pomocí rádiového řízení. Jakákoliv změna geometrie nebo plochy
musí být ovládána na dálku rádiem.
 
5.5.11.1.2. Prefabrikace modelu
Paragraf B.3.1), oddílu 4, části 2 (stavitel modelu) neplatí pro tuto kategorii.
 
5.5.11.1.3. Charakteristiky rádiem řízených větroňů s elektromotorem a
výškoměrem/časovačem motoru (AMRT - Altimeter/Motor Run Timer)
a) Maximální plocha .................................... 150 dm2
Maximální počet letových hmotnost ........ 5 kg
Maximální rozpětí.................................... 4 m
Plošné zatíženíí ...................................... 12 až 75 g/dm2
Typ baterie .............................................. jakýkoliv typ akumulátorů
Typ motoru ............................................. lze použít jakýkoliv typ motoru
b) Rádiové vybavení, které nepoužívá technologii rozprostřeného spektra podle
mezinárodních standardů, musí být schopno pracovat současně s jinými zařízeními při
odstupu 10 kHz do 50 MHz a 20 kHz nad 50 MHz. Nesplňuje-li vybavení tento
požadavek, musí soutěžící oznámit pracovní šířku pásma (max. 50 kHz).
c) V zájmu udržení náhodnosti pro sestavení startovního pořadí v jednotlivých kolech
musí soutěžící, který nepoužívá technologii rozprostřeného spektra, uvést tři různé
frekvence vysílače s minimálním odstupem 10 kHz. Pořadatel je oprávněn pro
sestavení letové matice použít kteroukoliv z těchto tří frekvencí. Jakmile je soutěžícímu
přidělena jedna z těchto tří frekvencí, nesmí ji změnit pro žádný let v průběhu všech
základních kol, s výjimkou náhradních letů. V případě náhradního letu může být
soutěžící vyzván, aby použil některou z těchto tří frekvencí pouze pro tento náhradní
let za předpokladu, že výzva byla sdělena soutěžícímu (nebo případně vedoucímu
družstva) alespoň 1/2 hodiny před začátkem náhradního letu. Obsah tohoto odstavce
(c) se nepoužije, pokud soutěžící používá systém s rozloženým spektrem.
d) Jakékoli zařízení pro přenos informací z modelu k soutěžícímu je zakázáno.
Přijímač s technologií rozprostřeného spektra, který přenáší informace zpět k vysílači,
se nepovažuje za “zařízení pro přenos informací z modelu k soutěžícímu”, pokud
přenáší pouze informace nezbytné pro bezpečný provoz modelu letadla jako například
sílu signálu a napětí přijímačové baterie, nesmí však poskytovat žádné informace o
poloze nebo výšce.
e) Soutěžící nesmí v soutěži použít více než tři (3) modely letadel. Soutěžící může
kombinovat části modelu v průběhu soutěže za předpokladu, že výsledný model
odpovídá pravidlům a části byly převzaty před začátkem soutěže.
f) Všechna zátěž musí být uvnitř draku modelu a spolehlivě upevněna..
g) Spodní strana modelu nesmí mít žádné výčnělky nebo brzdicí zařízení (např. šroub,
zubaté výstupky, atd.), které způsobí zpomalení modelu na zemi při přistání. Sklopná
vrtule nebo ocasní plochy včetně směrového kormidla nejsou považovány za výstupky
nebo brzdicí zařízení.
h) Každý model musí být vybaven schváleným AMRT v souladu s Technickou specifikací
publikovanou v Technické dokumentaci Výškoměr/časovač motoru proF5J.
Hlavní funkce AMRT jsou:
1. Zapsání a zobrazení maximální výšky vztažené k zemi v intervalu mezi
spuštěním motoru a časem 10 sekund po vypnutí motoru
2. Omezení chodu motoru na jediný nepřerušený běh v trvání, které
nepřekračuje 30 sekund.
i) Instalace AMRT v soutěžním modelu musí být v souladu s požadavky detailně
popsanými v Technické specifikaci.
j) Za správnou funkci AMRT včetně jakéhokoli přídavného displeje a jeho kompatibilita s
dalším ovládacím zařízením instalovaným v modelu je zodpovědný soutěžící
k) Pro usnadnění počáteční technické přejímky musí být všechny AMRT snadno
demontovatelné pro umožnění kontroly.
Připojení AMRT k signálu z přijímače musí být snadno přístupné, aby pořadatel měl
kdykoliv během závodu možnost instalace kontrolního AMRT pomocí Y kabelu.
Pro umožnění zaznamenání dat časoměřičem musí být snadný přístup k displeji
AMRT, případně ke konektoru, na který se externí displej připojuje. Není přípustný stav,
kdy by bylo nutné pro čtení odpojit AMRT od přijímače nebo regulátoru, případně
vyjmout AMRT z modelu.
Použití prodlužovacího kabelu pro připojení displeje je povoleno. Zajištění toho, aby
nesprávné připojení nemohlo způsobit poškození AMRT či displeje je na
zodpovědnosti soutěžícího.
l) Je zakázáno používat jiné než schválené zařízení AMRT vně nebo uvnitř modelu,
které by umožnilo úplné nebo částečné nezávislé řízení chodu. Přijímače a regulátoru
se toto pravidlo netýká.
 
5.5.11.2. Soutěžící a pomocníci
a) Soutěžící musí řídit svůj model sám.
b) Každý soutěžící může mít jednoho pomocníka. Na Mistrovství světa smí soutěžícímu
pomáhat také vedoucí družstva.
c) Jakékoliv použití telekomunikačních zařízení (včetně mobilních telefonů a vysílačů)
soutěžícími, pomocníky či vedoucími družstva je na letové ploše zakázáno
 
5.5.11.3. Letiště
5.5.11.3.1. a) Soutěž se musí konat na ploše, která je dostatečně velká pro specifikované rozložení
startovišť. Plocha musí být dostatečně vodorovná, aby se minimalizovala možnost
svahového nebo vlnového létání..
b) V okruhu 100 metrů od vzletových/přistávacích bodů nesmí být žádné významné
překážky, které by mohly omezit start či přistání
c) Letová plocha musí mít pro každého soutěžícího ve skupině stanoven jeden vzletový/
přistávací bod. Vzletové/přistávací body musí být rozmístěny kolmo na směr větru.
Minimální vzdáleností mezi nimi je deset (10) metrů.
d) Letová plocha musí rovněž obsahovat šest (6) metrů široký a jasně vyznačený
přístupový koridor, umístěný proti větru, s bližším okrajem minimálně patnáct (15)
metrů od vzletových/přistávacích bodů. (Poznámka: V případě předpokládaného
slabého nebo proměnlivého větru může ředitel soutěže umístit další vzletové/přistávací
body pro pozdější alternativní použití).Přístupový koridor musí být rozšířen o deset (10)
metrů mimo rozmezí prvního a posledního vzletového/přistávacího bodu.
e) Přístupový koridor je poskytován jako část letové plochy, která bude používána
soutěžícími, pomocníky a vedoucími týmů k přesunu na vzletové/přistávací bodů a
jejich opuštění. Dále poskytuje definovanou oblast k pohybu dalších osob spojených s
organizací závodu. Koridor nesmí obsahovat zbytečné překážky
 
5.5.11.4 Bezpečnostní pravidla
(a) Každé provinění proti bezpečnostním pravidlům bude penalizováno odečtením dále
uvedené bodové hodnoty od výsledného skóre soutěžícího. Penalizace mají být
uvedeny v bodové tabulce kola, ve kterém k provinění došlo.
(b) Ředitel soutěže musí definovat bezpečnostní zóny. Ty zahrnují přístupový koridor a
další oblasti s omezeními letu (např. nízké létání nad kempem, budovami, cestami,
atd.).
(c) Jakékoli narušení bezpečnostních zón, jak jsou definovány ředitelem soutěže: minus
300 bodů.
(d) Model nesmí přistát nebo se zastavit žádnou částí v přístupovém koridoru: minus 300
bodů.
(e) Model se nesmí dotknout žádné osoby v přístupovém koridoru: minus 1000 bodů.
(Doporučuje se, aby každý model, který se připojuje do stoupavého proudu, kde již
krouží jiný model, zachoval stejný směr kroužení, jako první model).
 
5.5.11.5. Soutěžní lety
5.5.11.5.1. a) Soutěžící má právo na minimálně čtyři (4) lety v kvalifikačních kolech.
b) Soutěžícímu je povolen pouze jeden pokus na každý oficiální let.
c) Za pokus se považuje vypuštění modelu s běžícím motorem soutěžícím nebo jeho
pomocníkem.
d) Všechny pokusy musí měřit časoměřič. Pokud nebyl zaznamenán čas, má soutěžící
právo na náhradní let podle priorit uvedených v odstavci 5.5.11.6.
 
5.5.11.6. Náhradní-lety
a) Soutěžící má nárok na náhradní-let, jestliže:
i) jeho model při vzletu se srazí s jiným vzlétajícím modelem
ii) jeho model se za letu srazí s jiným modelem v letu.
iii) pokus nebyl změřen časoměřičem.
iv) jeho pokus byl narušen nebo přerušen neočekávanou událostí, mimo jeho vliv.
b) Chce-li soutěžící požádat o náhradní let, musí se ujistit, že časoměřič zaznamenal
příčinu a musí přistát co nejdříve po události.
Pokračuje-li soutěžící ve vzletu nebo pokračuje v letu po odstranění překážejících
podmínek, předpokládá se, že se vzdal práva na nový pracovní čas.
c) Pracovní čas má být poskytnut soutěžícím podle následujícího pořadí priorit.
i) V neúplné skupině, nebo v kompletní skupině na dalších vzletových/přistávacích
bodech, nebo
ii) V nové skupině nejméně šesti (6) soutěžících s náhradními lety. Nová skupina
náhradních letů může být sestavena z dalších soutěžících vybraných losem.
Pokud tomu brání frekvence nebo členství v týmu, nebo soutěžící nechce letět,
losování se opakuje, nebo
iii) Pokud to není možné, pak letí se svou původní skupinou na konci probíhajícího
kola.
iv) V případě priority, ii) a iii), je pro soutěžící s náhradním letem oficiálním
výsledkem výsledek náhradního letu. Pro ostatní soutěžící je oficiálním výsledkem
lepší z obou výsledků, z původního letu a náhradního letu.
Soutěžící této skupiny, kterému nebyl poskytnut nový pokus, nemá nárok na nový
pracovní čas v případě překážky v letu
 
5.5.11.7. Zrušení letu a diskvalifikace
Let se zruší a zapíše s nulovým výsledkem, když:
a) soutěžící použije model, který neodpovídá některé podmínce pravidla 5.5.11.1.
b) model ztratí jakoukoli část během vzletu a letu, kromě případů, kdy k tomu dojde
v důsledku srážky s jiným modelem ve vzduchu. Výjimkou je ztráta jakékoli části
modelu při přistání (při dotyku se zemí), která se nebere v úvahu.
c) model je řízen jinou osobou než soutěžícím.
d) během přistání se špička modelu nezastaví do 75 m od středu přistávacího bodu
přiděleného soutěžícímu.
e) AMRT nezaznamená výšku startu
V případě úmyslného nebo hrubého porušení pravidel může být soutěžící na základě
úsudku ředitele diskvalifikován.
od středu přistávacího bodu přiděleného soutěžícímu.
 
5.5.11.8. Organizace letů.
5.5.11.8.1. Kola a skupiny
a) Letové pořadí pro první kvalifikační kola musí být přizpůsobeno vysílacím frekvencím a
umožnit co nejvíce současných letů jak. V každé skupině by mělo být nejméně
6 soutěžících.
b) Pořadí letů se plánuje v kolech rozdělených do skupin.
c) S výjimkou finálových letů by složení skupin mělo minimalizovat případy, aby jeden
soutěžící letěl proti jinému vícekrát.
(Poznámka: V praxi k této situaci dochází především na soutěžích s malým počtem
účastníků, tyto případy by se však měly minimalizovat.)
d) V zájmu minimalizace času potřebného pro průběh závodu by měla být organizace
taková, aby se minimalizoval počet skupin v každém kole stanovením maximálně
možného počtu účastníků v každé skupině.
(Poznámka: Nicméně na menších soutěžích může být uspořádání např. 3x6
vhodnější, než 2x9. Doporučuje se rovněž umístit skupiny s volnými startovními
pozicemi vždy na konec každého kola, což zachová volný prostor pro případné
opakované lety).
 
5.5.11.8.2. Létání ve skupinách
a) Před zahájením pracovního času skupiny mají soutěžící k dispozici pět (5) minut
přípravného času, během kterého zaujmou pozici na určeném vzletovém/přistávacím
bodu a připraví modely k letu. Přípravný čas nesmí být zahájen před koncem
pracovního času předchozí skupiny.
b) Pracovní čas pro každého soutěžícího ve skupině musí být přesně deset (10) minut.
c) Pracovní čas skupiny nesmí být zahájen dříve, než bude přístupový koridor uvolněn
všemi osobami. Pokus o záměrné opoždění spuštění pracovního času tím, že
soutěžící, pomocník nebo vedoucí týmu zůstane v přístupovém koridoru bude
hodnocen nulovým skóre v kole
d) Pořadatel musí výrazně a jednoznačně oznámit začátek pracovního času skupiny
zvukovým signálem, viz podrobnosti v 5.5.11.14.1.
e) Zvukový signál musí ohlásit uplynutí osmi (8) minut pracovního času skupiny. Navíc
musí být zvukově ohlášeno posledních 10 s formou odpočtu
f) Konec pracovního času skupiny musí být výrazně oznámen zvukovým signálem stejně
jako začátek.
 
5.5.11.9. Kontrola vysílačů
Všechna ustanovení uvedená v § 4, svazku ABR, oddílu B.11 platí také pro tuto kategorii.
 
5.5.11.10. Vzlet
a) Před startem musí být AMRT nastaven na určeném vzletovém/přistávacím bodu
v úrovni země a nastavení sledováno časoměřičem.
b) Směr vzletu stanoví ředitel soutěže. Všechny vzlety musí být provedeny určeným
směrem i v případě bezvětří nebo proměnlivého slabého větru. Za porušení tohoto
pravidla bude udělena penalizace 100 bodů.
c) Motor nesmí být spuštěn před signálem začátku pracovního času. Za porušení tohoto
pravidla bude udělena penalizace 100 bodů.
d) Pokud ředitel soutěže neurčí jinak, musí modely vzlétat do čtyř (4) metrů od
vzletového/přistávacího bodu soutěžícího. Pokus se ruší a zaznamená s nulovým
výsledkem, není- li model vypuštěn do výše stanovené vzdálenosti.
e) Vzlet musí být přímo vpřed, s běžícím motorem. Jiný způsob vzletu je zakázán. Za
porušení tohoto pravidla bude udělena penalizace 100 bodů.
f) Pokus se ruší a zaznamená s nulovým výsledkem, pokud je model vypuštěn před
začátkem pracovního času skupiny.
g) Časoměřiči musí pro sledování startu zaujmout pozici za pilotem, nesmí omezit pilota
nebo jeho pomocníka.
 
5.5.11.11. Přistání
a) Před zahájením soutěže musí organizátoři vyznačit místo pro přistání každého
soutěžícího ve všech kolech. Je povinností soutěžícího, že se vždy používá správné
místo pro přistání.
b) Směr přiblížení na přistání musí být stanoven ředitelem soutěže. Všechna přiblížení na
přistání musí být provedena určeným směrem i v případě bezvětří nebo proměnlivého
slabého větru. Za porušení tohoto pravidla bude udělena penalizace 100 bodů.
c) Časoměřiči musí zůstat za pilotem pro sledování přistání, nesmí překážet pilotovi nebo
pomocníkovi.
d) Časoměřiči, soutěžící a pomocníci nesmí překážet soutěžícím na sousedních bodech.
e) Po přistání mohou soutěžící vyzvednout svůj model letadla před koncem svého
pracovního času, za předpokladu, že nepřekáží jiným soutěžícím nebo modelům ve
své skupině.
 
5.5.11.12. Výsledky
a) Pokus se musí měřit od okamžiku vypuštění z ruky soutěžícího nebo jeho pomocníka,
do okamžiku buď:
i) kdy se model poprvé dotkne země, nebo
ii) se model poprvé dotkne nějakého předmětu dotýkajícího se země, nebo
iii) do konce pracovního času skupiny.
b) Čas v sekundách, musí být zaokrouhlen dolů na nejbližší sekundu.
c) Za každou celou sekundu se udělí jeden bod v rámci pracovního času, až do maxima
600 bodů (tj. 10 minut maximálně) pro kvalifikační kola nebo 900 bodů (tj. 15 minut
maximálně) pro finálová kola.
d) Zaznamenaná výška startu v metrech musí být zaokrouhlena dolů na nejbližší metr.
e) Každý metr zaznamenaná vzletové výšky znamená odečtení půl (0,5) bodu do výšky
200 m a tří (3) bodů nad ní.
f) V případě, že by výsledné skóre bylo záporné (menší než nula) bude zapsáno nulové
skóre. Případné penalizace udělené v tomto kole zůstávají v platnosti (5.5.10.12.10).
g) Nulový výsledek se zaznamená při přeletění konce pracovního času o více než jednu
(1) minutu.
h) Bonus za přistání se uděluje podle vzdálenosti od přistávacího bodu vyznačeného
pořadatelem podle následující tabulky:
Vzdálenost (m) Body
Do 1 50
     2 45
     3 40
     4 35
     5 30
     6 25
     7 20
     8 15
     9 10
    10  5
Přes 10 0
i) Vzdálenost pro bonus za přistání se měří od nosu zastaveného modelu ke středu
vzletového/přistávacího bodu přidělenému soutěžícímu pořadatelem. Speciální
neelastická páska s vyznačenými bonusovými body za přistání je prostředek, kterým
se tato vzdálenost měří.
j) Pokud se při přistávání model dotkne soutěžícího nebo jeho pomocníka (nebo
vedoucího družstva, pokud je přítomen) nebo jakékoliv úmyslně umístěné překážky,
nepřidělí se žádné body za přistání.
k) Žádný bonus za přistání se neudělí, pokud model přeletí konec pracovního času
skupiny.
l) Závodník, který dosáhne nejvyššího součtu bodů skládajícího se z bodů za let,
bonusu za přistání, odečtených bodů za vzletovou výšku a trestných bodů, je vítězem
skupiny a obdrží přepočtený výsledek tisíc (1000) bodů pro danou skupinu.
m) Ostatní soutěžící ve skupině získávají přepočtený počet bodů podle svého celkového
výsledku v poměru k vítězi skupiny (tj. před normalizací pro danou skupinu), který se
vypočítá z jejich celkového výsledků následovně:
Výsledek soutěžícího vynásobený 1000
Nejvyšší celkový součet bodů ve skupině před přepočtem
n) Penalizace musí být zaznamenána u výsledkové listiny kola, ve kterém došlo
k prohřešku(ům). Všechny penalizace jsou kumulativní a odečítají se od celkového
výsledku na konci předběžných kol. Penalizace získané v předběžných kolech se
nepřenášejí do rozlétávacích kol.
 
5.5.11.13. Konečné hodnocení
a) Pokud se letí čtyři (4) nebo méně kvalifikačních kol je celkovým výsledkem
soutěžícího součet jeho bodů za uskutečněná kola. Letí-li se více než čtyři (4) kola,
škrtne se nejhorší výsledek před stanovením konečného výsledku.
b) Po skončení kvalifikačních letů bude 30% (zaokrouhleno dolů) soutěžících s nejvyšším
bodovým součtem umístěno společně do jedné skupiny s minimálně šesti (6) a
maximálně čtrnácti (14) účastníky pro finálová kola. Pokud to vyžadují organizační
podmínky, může ředitel soutěže stanovit nižší maximální počet účastníků.
c) Poletí se minimálně tři (3) a maximálně čtyři (4) finálová kola. Ředitel soutěže může
výjimečně snížit počet na dva (2) v případě špatného počasí či viditelnosti
d) Pokud je počet soutěžících menší než 20, může ředitel soutěže rozhodnout, že se
finálové lety nepoletí. Toto rozhodnutí musí být oznámeno před zahájením závodu
e) Pracovní čas každého soutěžícího, který se kvalifikoval do finálových kol, je patnáct
(15) minut. Zvukový signál musí oznámit začátek pracovního času skupiny a přesně
uplynutí přesně třinácti (13) minut a přesně patnácti (15) minut. Navíc musí být
zvukově ohlášeno posledních 10 s formou odpočtu. viz 5.5.10.14.1
f) Výpočet výsledku ve finálových kolech je stejný jako v odstavci 5.5.11.12.
g) Konečné umístění soutěžících, kteří se kvalifikují pro finále, se určuje podle jejich
celkového přepočteného výsledku ve finálových kolech, přičemž se výsledky z
kvalifikačních kol nepočítají.
h) V případě, že dva nebo více soutěžících má stejný celkový výsledek ve finále, určí se
pořadí podle pořadí v kvalifikačních kolech. Vyšší pořadí v kvalifikačních kolech
znamená vyšší pořadí ve finále.
 
5.5.11.14. Doporučení
5.5.11.14.1. Organizační požadavky
a) Pořadatel musí zajistit, aby soutěžící neměl pochybnosti o přesném okamžiku začátku a
konce pracovního času skupiny.
b) Zvukovým znamením může být automobilová houkačka, zvon nebo rozhlas, apod.. Je
třeba vzít v úvahu, že zvuk se nešíří daleko proti větru, a proto musí být umístění zdroje
zvuku věnována patřičná pozornost.
c) Zvukový signál musí být jasný a s nezaměnitelným významem.
d) Pro spravedlivý průběh soutěže musí být ve skupině minimálně šest (6) soutěžících.
V průběhu soutěže musí někteří soutěžící z různých důvodů ze soutěže odstoupit.
Pokud vznikne skupina s pěti (5) nebo méně soutěžícími, měl by pořadatel doplnit
skupinu soutěžícími z některé z pozdějších skupin, přičemž to nemá být pokud možno
soutěžící, který už letěl proti některému z členů skupiny a vyhovuje i jeho vysílací
frekvence.
 
5.5.11.14.2. Povinnosti časoměřičů
Pořadatel musí zajistit, aby si byli všichni časoměřiči plně vědomi významu své funkce, své
zodpovědnosti a požadavků na bezpečnost na letové ploše. Pořadatel se musí ujistit, že
časoměřiči jsou plně obeznámeni s pravidly, zejména s těmi, které za určitých podmínek
vyžadují rychlou reakci pro zajištění toho, aby šance žádného soutěžícího nebyly poškozeny.
Časoměřiči jsou povinni:
i) Sledovat iniciaci AMRT
ii) Sledovat vzlet, let a přistání a zaznamenat jakékoli porušení pravidel
iii) Změřit a zaznamenat letový čas
iv) Změřit a zapsat body za přistání
v) Přečíst a zaznamenat výšku startu z AMRT
vi) Časoměřiči nesmí omezit pilota a pomocníka a ani soutěžící na sousedních
bodech

 

 

9.6.8. KATEGORIE RCEV – KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM POHONEM
A VÝŠKOMĚREM
Soutěž rádiem řízených termických větroňů s elektrickým pohonem a výškoměrem pro jednotlivce.
Výsledky každého letu se přepočítávají na 1000 bodů vítěze skupiny, aby nebyly závislé na změnách
povětrnostních podmínek v průběhu soutěže. Počet letových musí ředitel soutěže oznámit před
začátkem soutěže.
 
9.6.8.1. Obecná pravidla
9.6.8.1.1. Definice rádiem řízeného větroně s elektrickým pohonem
Model letadla, který je vybaven elektromotorem jako vzletovým zařízením a u kterého vzniká vztlak
působením aerodynamických sil na plochy, které se při letu nepohybují (s výjimkou řídicích ploch)
a který řídí soutěžící ze země. Pohon se skládá z pevné nebo sklápěcí vrtule poháněné jedním
elektrickým motorem, jehož otáčky se mohou během letu řídit. Pohonná baterie nesmí být pevně nebo
dálkově spojená se zemí nebo s jiným modelem ve vzduchu. Dobíjení pohonné baterie ze slunečních
článků za letu není povoleno.
 
9.6.8.1.2. Výrobce modelu
Soutěžící nemusí být stavitelem svého modelu, ale každý model může být v soutěži použit pouze jedním
pilotem.
 
9.6.8.1.3. Charakteristika modelu
a) obecné charakteristiky modelu:
Maximální celková plocha: 150 dm2
Maximální letová hmotnost: 5 kg
Maximální rozpětí: 2540 mm (100 palců)
Plošné zatížení: maximálně 12 - 75 g/dm2
b) Pohonem je libovolný elektromotor a baterie složená z libovolného počtu a typu článků. Maximální
napětí pohonné baterie je 42V.
c) Není povoleno používat jakékoliv zařízení, které zjevně slouží ke zpomalení a zastavení pohybu
modelu kontaktem se zemí při přistávání.
d) Rádiové zařízení musí být schopno pracovat současně s jinými rádiovými zařízeními s odstupem
kmitočtů 10 kHz v běžných povolených modelářských pásmech. Je možné používat rádiové zařízení
využívající frekvenční syntézu na straně vysílače, nebo přijímače a zařízení kompletně pracující
v pásmu 2,4 GHz.
e) Použití jakéhokoli zařízení pro přenos informací z modelu k pilotovi, které by ho mohly zvýhodnit vůči
ostatním soutěžícím je zakázáno. Informace zvyšující bezpečnost, jako je napětí palubního zdroje,
problém s dosahem vysílačky, jsou povoleny.
f) Soutěžící může při soutěži použít nejvýše tři různé modely. V průběhu soutěže může kombinovat jejich
části tak, že výsledný model použitý na soutěžní let vyhovuje pravidlům. Pro snadnější kontrolu se může
před začátkem soutěže uskutečnit přebírání modelů.
g) Aby byla umožněna změna startovního pořadí v následujících soutěžních kolech, musí každý
soutěžící uvést v přihlášce minimálně dvě různé frekvence s odstupem nejméně 10 kHz. Soutěžící může
být v průběhu soutěže vyzván, aby použil kteroukoliv z těchto frekvencí, pokud je vyzván alespoň půl
hodiny před začátkem kola, nebo je v písemné formě uvedena před zahájením soutěže v rozpisu
soutěže. V případě frekvenční syntézy soutěžící oznámí jím preferovaný hlavní a záložní kanál, ale
může být v průběhu soutěže požádán o změnu na volný kanál. V případě 2,4 GHz pásma se kontrola
kanálů neprovádí.
h) Jakákoliv přídavná zátěž musí být uvnitř modelu a bezpečně upevněna.
i) Každý model musí být vybaven výškoměrem, který zaznamená maximální výšku dosaženou od
vypuštění modelu soutěžícím nebo pomocníkem, až do doby 10 sekund po zastavení motoru.
Tento výškoměr musí zastavit motor nejdéle 30 sekund po jeho spuštění při vzletu.
Během 30 sekundového limitu může motor zastavit i soutěžící rádiovým signálem.
j) Pro umožnění základní technické kontroly musí být všechny výškoměry jednoduše demontovatelné.
k) Je zakázáno jakékoli zařízení kromě regulátoru a přijímače, které by bylo nainstalováno na, nebo v
modelu, umožňující celkové nebo částečné ovládání funkce elektrického pohonu modelu.
Sportovní řád ČR 2017 Stránka 197
l) Je zakázáno používat jakékoliv zařízení, které zcela, nebo částečně ovládá ovládací prvky letadla bez
zásahu pilota (např. elektronické stabilizátory letu atp.)
 
9.6.8.1.4. Specifikace výškoměru
Elektronický výškoměr instalovaný uvnitř modelu musí splňovat následující technické specifikace:
a) Musí používat barometrický způsob měření tlaku.
b) Indikace výšky musí být založena na standardní mezinárodní atmosféře, jak je definováno
v dokumentu ICAO 7488/2.
c) Musí zaznamenávat změny tlaku od inicializace, až po 10 sekund od zastavení motoru (automaticky
nebo manuálně soutěžícím, podle toho, co nastalo dříve). Při inicializaci musí být nastaven na referenční
hodnotu nulové výšky tak, aby byla aktuální výška startoviště vzhledem k tlaku v úrovni země
zaznamenána a zobrazena na zařízení jako výška 0 m.
d) Data musí být uložena až do cíleného vymazání, jak je požadováno před startem.
e) Aby byla možná pozdější kontrola letového režimu, musí být výškoměr vybaven optickou signalizací
výšky, nebo konektorem pro připojení externí zobrazovací jednotky. Časoměřičovi musí být umožněna
kontrola za účelem zápisu letového výsledku bez nutnosti odpojení výškoměru od přijímače a / nebo
regulátoru, případně demontáže z modelu.
V případě nutnosti použití externí jednotky tuto musí soutěžící poskytnout rozhodčímu k vyhodnocení
letu. Externí zobrazovací jednotkou se rozumí zařízení přímo určené výrobcem výškoměru k signalizaci
F5J výšky.
K tomuto účelu nelze použít přenosný nebo stolní počítač, případně jakékoliv jiné zařízení, které nebylo
k tomuto účelu dodáno výrobcem výškoměru.
f) Musí zobrazit výšku v metrech (bude zaokrouhlená na nejbližší nižší celý metr).
g) Výškoměr musí vypnout motor do 30 sekund po jeho spuštění, pokud ještě nebyl vypnut soutěžícím
v tomto limitu.
h) Zařízení nesmí umožnit opětovné spuštění motoru během soutěžního letu.
i) Bude fungovat s libovolným typem regulátoru (ESC).
j) Napájený bude samostatnou baterií přijímače, pokud je použit regulátor s optickým oddělením, nebo
z BEC výstupu regulátoru.
k) Používá univerzální konektory (JR / Futaba)
l) Elektronický výškoměr musí být nainstalován takovým způsobem, aby byl chráněn od změn tlaku
jiného druhu, než změnou výšky nad zemí.
m) Zařízení musí být nainstalované uvnitř modelu podle doporučení výrobce. Je zakázáno provádět
úpravy, které by modifikovaly snímání barometrického měření tlaku, anebo úpravy software zařízení tak,
že by měnily jeho funkce v rozporu s pravidly a principy použití v této soutěžní kategorii.
n) Zapojení výškoměru je sériové, výškoměr se zařadí do signálové cesty mezi přijímač a regulátor
motoru.
Způsob zapojení výškoměru záleží na soutěžícím a jeho schopnostech. Za technický stav a spolehlivost
použitého zapojení odpovídá soutěžící.
o) Nesmí využívat při startu možnost vypnutí motoru v závislosti na přednastavené výšce. Tato funkce
výškového vypínání nesmí být přítomna.
p) Model smí být vybaven pouze tím typem výškoměru v kombinaci s verzí firmware, který je v souladu
s platnou technickou specifikací publikovanou organizací FAI pro použití v kategorii F5J a je schválen
a aktuálně publikován na stránkách organizace FAI. Technický odkaz na platný seznam schválených
zařízení: http://www.fai.org/ciam-our-sport/edic-wg-approvals , v části “AMRT APROVAL LIST”.
9.6.8.1.5. Soutěžící a pomocníci
a) Soutěžící musí ovládat model sám.
b) Soutěžící může mít v průběhu soutěžního letu u sebe nejvýše jednoho pomocníka.
 
9.6.8.2. Letiště
9.6.8.2.1. Terén letiště
Soutěž se má pokud možno uspořádat na místě s rovinatým povrchem, který zmenšuje možnost
svahového, nebo vlnového plachtění a vzletová a přistávací plocha má být upravená.
Sportovní řád ČR 2017 Stránka 198
 
9.6.8.2.2. Organizace plochy letiště
a) Na letové ploše musí být vymezena vzletová a přistávací plocha a depo pro soutěžící a pořadatele
soutěže. Vzdálenost mezi nejbližšími body přistávacího kruhu a depa pro soutěžící nesmí být menší než
20 m. Stejně tak překážky na zemi nesmí být blíže než 20 m od nejbližšího bodu přistávacího kruhu.
b) Na přistávací ploše se vyznačí pro každého soutěžícího ve skupině jeden přistávací bod.
c) Přistávací body musí být vyznačeny vždy a vzdálenost mezi nimi je nejméně 15 m
Obvod přistávacího kruhu nemusí být vyznačen pokud je nahrazen jinými měřícími prostředky, například
páskami na měření vzdálenosti přistání modelu od přistávacích bodů.
d) Vzletová plocha je kruh o poloměru 3 metry se středem v místě přistávacího bodu.
 
9.6.8.2.3. Bezpečnostní pravidla
a) Žádná část modelu nesmí přistát, nebo se zastavit v bezpečnostní zóně. Bezpečnostní zónou se
rozumí např. depo, nebo prostor pro příchod a odchod soutěžících, diváků, nebo jiný prostor určený
organizátorem.
b) Model nesmí v žádné fázi letu letět nad bezpečnostní zónou ve výšce nižší než 3 m. Toto hlídá
časoměřič soutěžícího a nebo rozhodčí určený ředitelem soutěže.
c) Porušení kteréhokoliv bezpečnostního pravidla se trestá odečtením 100 bodů od konečného výsledku
soutěžícího v základní části, anebo celkového výsledku finále podle toho, kdy k porušení
bezpečnostního pravidla dojde. Trest vyznačí rozhodčí v záznamu výsledků soutěžícího v kole, ve
kterém došlo k porušení pravidla.
 
9.6.8.3. Soutěžní lety
9.6.8.3.1. Řádné soutěžní lety
a) Před každým startem musí soutěžící umožnit časoměřičovi kontrolu, zda je výškoměr vynulován
inicializací v místě startu.
b) Měření soutěžního letu je zahájeno současně s vypuštěním modelu z ruky pilota nebo jeho
pomocníka.
c) Soutěžící má v každém soutěžním letu dva (2) pokusy.
d) Před druhým pokusem smí soutěžící na modelu provést opravy a úpravy pouze jako nastavení,
drobnou opravu modelu, výměnu vrtule a musí provést vynulování (reset) výškoměru přerušením
napájení zařízení, a to vše pouze v místě jeho vzletové plochy. Není dovoleno měnit jakékoliv
elektronické části vybavení modelu.
e) Za pokus se považuje vypuštění modelu za účelem letu z ruky soutěžícího, nebo jeho pomocníka
kdykoliv v průběhu pracovního času v daném kole.
f) Platným letem v daném kole je poslední pokus uskutečněný v pracovním čase s jakýmkoli výsledkem.
g) Ihned po přistání časoměřič zapíše dosaženou výšku. Pokud výškoměr ukazuje nulu anebo hodnotu
nezobrazí, hodnotí se celý let nulou.
 
9.6.8.3.2. Náhradní lety
Soutěžící má nárok na náhradní let v případě, že:
a) se jeho model v průběhu letu srazí s jiným letícím modelem,
b) let nebyl měřen příslušným rozhodčím,
Sportovní řád ČR 2017 Stránka 199
c) let modelu narušila, nebo ukončila neočekávaná událost, kterou nezpůsobil soutěžící ani jeho
pomocník.
Soutěžícímu, který opakuje let, se má poskytnout přiměřený čas na přípravu (tj. výměnu modelu, jeho
části, nebo baterie).
Náhradní let se poskytuje soutěžícímu podle následujícího pořadí:
1. V neúplně skupině, nebo v kompletní skupině na přidaném startovacím a přistávacím bodě.
2. V nové skupině sestavené minimálně ze tří (3) soutěžících, kteří opakují soutěžní let.
K soutěžícím s nárokem na náhradní let musí být ostatní soutěžící doplnění řádným losováním.
3. S původní skupinou na konci probíhajícího kola.
V takovém případě se soutěžícímu, který letí náhradní let, zapíše výsledek náhradního soutěžního letu.
Pro ostatní soutěžící ve skupině bude platným výsledkem lepší z výsledků původního, nebo náhradního
letu. Soutěžící této skupiny, kterému nebyl přiznán nárok na nový pracovní čas, nemůže získat nárok na
náhradní let ani v případě, že se v průběhu tohoto pracovního času vyskytnou překážky.
 
9.6.8.3.3. Diskvalifikace a zrušení letu
a) Soutěžící může být diskvalifikován z celé soutěže:
- v případě úmyslného, nebo hrubého porušení pravidel,
- pokud použije model, který neodpovídá pravidlům,
- model řídí někdo jiný než soutěžící.
- pokud použije výškoměr nebo nastavení výškoměru, které neodpovídají pravidlům
b) Let se zruší a výsledek letu se napíše s nulovým výsledkem, když:
- model ztratí během letu jakoukoli svoji část kromě případu, že se tak stane v důsledku srážky
s jiným modelem nebo při přistání,
- model, nebo jakákoli jeho část zastaví ve vzdálenosti větší než 75 m od přiděleného
přistávacího bodu, kromě případu, kdy se tak stane v důsledku srážky s jiným modelem,
- soutěžící, nebo jeho pomocník, omezí model jiného soutěžícího nebo jiného soutěžícího
samotného při přistání na jeho přistávací bod,
- vzlet modelu se uskuteční mimo vzletovou plochu,
- model přelétá pracovní čas o více než 1 minutu,
- výškoměr nezobrazuje po přistání startovní výšku, nebo zobrazuje nulu (0 m).
 
9.6.8.3.4. Organizování letů
9.6.8.3.4.1. Nasazení a skupiny
a) Lety musí být rozděleny na kola, která se dále dělí na skupiny s ohledem na možnosti pořadatele
a používané rádiové frekvence modelů soutěžících.
b) Složení skupin by mělo minimalizovat situace, kdy dva soutěžící letí vícekrát proti sobě.
c) Pokud budou skupiny s volnými místy, doporučují se dát na konec kola, aby zde bylo místo na
případné náhradní lety.
d) V každé skupině musí startovat minimálně 3 soutěžící.
 
9.6.8.3.4.2. Přípravný a pracovní čas
a) Soutěžící má právo na pět minut přípravného času, který se počítá od okamžiku, kdy byl vyzván
zaujmout místo v určeném vzletovém prostoru do začátku pracovního času skupiny.
b) Pracovní čas pro celou skupinu je 10 minut, včetně doby chodu motoru.
c) Pořadatel musí nahlas a podle možnosti i výrazně opticky oznámit začátek i konec pracovního času
skupiny.
d) Zvukový, případně i optický signál musí být proveden také po uplynutí každé minuty pracovního času
skupiny. Posledních 10 sekund se oznamuje zvukovým, případně i optickým signálem každou sekundu.
Dále se zvukový, případně optický signál může dát soutěžícím v letových kolech v časech 8:30, 9:30,
9:40 a 9:45.
e) Každý model, který se nachází ve vzduchu po skončení pracovního času, musí co nejdříve přistát.
Sportovní řád ČR 2017 Stránka 200
 
9.6.8.4. Vzlety
9.6.8.4.1. Místo startu
Model musí být při startu vypuštěn ve vzdálenosti do 3m od přiděleného startovacího bodu, jinak bude
pokus anulován a hodnocen nulou. Vzlet musí být přímý, s běžícím motorem.
 
9.6.8.4.2. Předčasný start
Pokus bude anulován a hodnocen nulou, když bude model vypuštěn před zahájením pracovního času.
Zapnutí motoru před začátkem pracovního času je považováno za předčasný start.
 
9.6.8.4.3. Inicializace výškoměru
Před každým vypuštěním modelu musí být všechny výškoměry vynulovány na úroveň terénu v místě
startovacího a přistávacího bodu soutěžícího.
 
9.6.8.4.4. Druhý pokus
Během pracovního času může soutěžící uskutečnit nejvýše 2 letové pokusy. Soutěžící musí zajistit před
vypuštěním modelu pro druhý pokus vynulování výškoměru novou inicializací v místě startovacího bodu.
Zahájením druhého pokusu se automaticky vynulují dosažené výsledky prvního pokusu. Vzlet se musí
uskutečnit stejně jako při prvním pokusu ve vzdálenosti do 3m od přiděleného startovacího bodu
 
9.6.8.4.5. Chod motoru
a) Chod motoru musí být spojitý a bez přerušení. Je povolena regulace jeho otáček prostřednictvím
rádiové soupravy. Motor musí být vypnut nejdéle po 30ti sekundách motorového letu. Pro jeho vypnutí je
povoleno vypnutí časovačem ve výškoměru, nebo je možné i dřívější vypnutí pilotem prostřednictvím
rádiového zařízení pro ovládání modelu.
 
9.6.8.5. Přistání
9.6.8.5.1. Přistávací body
Před zahájením a v průběhu soutěže musí pořadatel každému soutěžícímu přidělit přistávací bod.
Soutěžící je sám zodpovědný za to, že vždy použije správný přistávací bod.
 
9.6.8.5.2. Pohyb osob v přistávacím kruhu
Rozhodčí (časoměřič) nesmí omezovat soutěžícího při startu ani přistání.
 
9.6.8.5.3. Opuštění přistávacího kruhu
Po přistání a změření vzdálenosti od přistávacího bodu rozhodčím, může soutěžící vzít svůj model i před
ukončením pracovního času, pokud takovou činností nepřekáží jinému soutěžícímu nebo modelu ve
skupině.
 
9.6.8.5.4. Přistání v cizím přistávacím kruhu
Když soutěžící pilot přistane s modelem v cizím přistávacím kruhu a druhý model ještě letí, pilot nebo
jeho pomocník musí tento model odstranit v co nejkratším čase a tak, aby neomezil druhého
soutěžícího, nebo jeho model při přistávání. V případě omezení druhého soutěžícího, nebo jeho modelu
při přistání, anuluje se jeho výsledek letu a soutěžící, jenž byl omezen, má nárok na opakování letu,
pokud o to požádá bezprostředně po skončení probíhajícího letu.
 
9.6.8.6. Bodování soutěžního letu
Výsledek soutěžního letu se skládá ze součtu bodů za letový čas a bodů za přesnost přistání, od kterého
se odečítají body za startovací výšku.
 
9.6.8.6.1. Měření letového času
Letový čas v sekundách se zaokrouhluje na nejbližší celou nižší sekundu. Měří se od okamžiku
vypuštění modelu z ruky soutěžícího, nebo jeho pomocníka až do:
a) dotyku modelu se zemí, nebo
Sportovní řád ČR 2017 Stránka 201
b) dotyku modelu s jakýmkoliv objektem pevně spojeným se zemí, nebo
c) ukončení pracovního času skupiny.
Let je ukončen úplným zastavením modelu na zemi.
 
9.6.8.6.2. Bodové hodnocení letového času
Za každou celou sekundu letu v pracovního času, je udělen jeden bod do maxima 600 bodů (10 minut
maximum).
 
9.6.8.6.3. Bonus za přesnost přistání
Bonus za přistání se přiděluje podle vzdálenosti špičky modelu od přiděleného přistávacího bodu podle
následující tabulky:
Vzdálenost Body
do 1 m včetně 50
od 1 do 2 m včetně 45
od 2 do 3 m včetně 40
od 3 do 4 m včetně 35
od 4 do 5 m včetně 30
od 5 do 6 m včetně 25
od 6 do 7 m včetně 20
od 7 do 8 m včetně 15
od 8 do 9 m včetně 10
od 9 do 10 m včetně 5
nad 10 0
Bonus za přistání se nepřiděluje, pokud:
a) se přistávající model dotkne soutěžícího, nebo pomocníka kdykoliv před úplným zastavením modelu,
b) model přistál po pracovním čase
 
9.6.8.6.4. Penalizace za překročení pracovního času
Při přelétání pracovního času o více než jednu minutu je výsledek daného letu anulován.
 
9.6.8.6.5. Hodnocení startovací výšky
Startovací výškou pro účely bodování je maximální výška dosažená od momentu vypuštění modelu
z ruky do deseti sekund po vypnutí motoru. Výška v metrech se vždy zaokrouhluje na nejbližší nižší celý
metr.
Za každý metr startovací výšky do výšky 200 metrů se odečítá 0,5 bodu. Za každý metr startovací výšky
přesahující 200 metrů se odečítají 3 body.
Příklad: naměřená výška 220 m = (200x0,5) + (20x3) = 100 + 60 = odpočítává se 160 bodů
 
9.6.8.7. Konečné pořadí
9.6.8.7.1. Stanovení vítěze skupiny a jeho bodové ohodnocení
Soutěžící, který získá nejvyšší součet bodů sestávající z bodů za let, bodů za přistání, odečtení bodů za
výšku, odečtení trestných bodů, stává se vítězem skupiny a přidělí se mu normalizované skóre 1000
bodů v dané skupině.
 
9.6.8.7.2. Bodové hodnocení ostatních soutěžících skupiny
Ostatní soutěžící ve skupině získávají přepočtený počet bodů podle svého výsledku v poměru k vítězi
skupiny, který se vypočte následovně: výsledek soutěžícího x(krát) 1000 /(děleno) nejlepší
výsledek ve skupině
 
9.6.8.7.3. Celkový výsledek soutěže
a) Pokud se letí čtyři (4), nebo méně letových kol, je výsledek každého soutěžícího součtem výsledků ze
všech kol. Pokud se letí více než čtyři (4) letová kola, škrtne se jeden nejnižší výsledek soutěžícího
a jeho výsledek je dán součtem výsledků započítaných kol. Aby bylo možné srovnávat výsledky soutěží
Sportovní řád ČR 2017 Stránka 202
s různými počty letových kol, musí se součet všech započítaných letových kol znovu přepočítat na 1000
bodů vítěze soutěže stejným způsobem, jako se přepočítávají body v jednotlivých letových kolech.
b) V případě rovnosti bodů dvou soutěžících rozhodne o vítězi výsledek škrtacího letu. V případě, že se
letí jen 4 kola a nejhorší výsledek se neškrtá, pak se při rovnosti bodů o umístění rozhodne
v dodatečném rozlétávacím kole na 10 minut.
c) Do celostátního žebříčku SMČR se přičítá k bodovému výsledku bonus za celkové umístění v soutěži.
Prvním 6 soutěžícím v celkovém pořadí se k bodovému výsledku připočte bonus 30, 25 20, 15, 10, 5
bodů, kde vítěz obdrží maximum 30 bodů. Součet výsledku z kvalifikačních kol a bonusových bodů tvoří
konečný bodový zisk.
 
9.6.8.8. Pomocné informace
9.6.8.8.1. Organizační požadavky
a) pořadatel musí každému soutěžícímu jednoznačně oznámit začátek pracovního času a příslušný
přistávací bod v každém kole;
b) jako zvukový signál lze použít automobilová houkačka, zvonec, píšťalka nebo jiný dobře slyšitelný
signál, případně i optický signál, může se použít světlo nebo vlajky. Je třeba myslet na to, že zvuk se
proti větru šíří na kratší vzdálenost, proto se zdroje signálu musí rozmístit tak, aby je soutěžící
a funkcionáři dobře slyšeli (případně i viděli). Doporučuje se použít audio nahrávku pracovního času
s dostatečně silnou zvukovou aparaturou;
 
9.6.8.8.2. Povinnosti rozhodčích
a) Pořadatel musí zajistit dostatečný počet kvalifikovaných a odpovědných rozhodčích, kteří ovládají
pravidla a dokáží se rychle a správně orientovat a rozhodovat, aby neohrozili šance soutěžícího
v soutěži.
b) Rozhodčí musí zaznamenat i každého soutěžícího, který přeletí pracovní čas
Přelétání modelů o 1 min přes pracovní čas sleduje startér.
c) Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže ověřit, zda soutěžící používají modely
odpovídající povolené charakteristice a pravidlům této kategorie.
 
9.6.8.8.3. Výpočetní technika
a) Je doporučeno použít vhodný počítačový program na přerozdělení soutěžících do skupin tak, aby se
zmenšil počet případů, kdy letí kvalifikační kola soutěžící navzájem vícekrát (kromě finále), a současně
překontroluje možnou kolizi při použití stejných vysílacích kanálů.
b) Ke zpracování naměřených hodnot se také doporučuje vhodný program, který umožní v krátkém čase
po ukončení letového kola vytisknout, nebo zobrazit průběžný výsledek. Vhodné je vytisknout i podrobný
rozpis naměřených časů a bodů za přistání, na sekundární kontrolu soutěžícím. Eliminuje se tím
chybovost při zpracovávání výsledků.
c) Výběr programu a zabezpečení výpočetní technikou se ponechává na pořadateli.
d) Po zahájení soutěže by se zařazení do letových skupin již nemělo měnit

 

 

9.6.3. KATEGORIE RCEN - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM MOTOREM

 
9.6.3.1. Definice
Model letadla, u něhož vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy zůstávající za letu
nepohyblivé (vyjma řídicích ploch) a který je řízen pilotem na zemi, užívajícím rádiové řízení. Pohon
obstarává pevná nebo sklápěcí vrtule (nebo více vrtulí) poháněná elektrickým motorem, který může být
za letu regulován. Pohonná baterie pro elektrický motor nesmí mít žádné pevné spojení se zemí nebo
jiným modelem ve vzduchu. Dobíjení pohonné baterie ze slunečních článků za letu je povoleno.
 
9.6.3.2. Stavitel modelu
Soutěžící nemusí být stavitelem svého modelu, ale každý model může být v soutěži použit pouze jedním
pilotem.
 
9.6.3.3. Obecné charakteristiky
Největší nosná plocha: 150 dm2
Největší hmotnost: 5 kg
Plošné zatížení: mezi 12 a 75 g/dm2
Není dovoleno žádné pevné ani zatahovatelné zařízení (tj. hřeb, pilovité výstupky apod.) určené pro
zpomalování modelu na zemi při přistání.
 
9.6.3.4. Přenos informací
Přenos informací z modelu směrem k pilotovi je povolen. Případné použití akustického výstupu nesmí
vyrušovat ostatní soutěžící.
 
9.6.3.5. Počet modelů
Soutěžící může v soutěži používat dva modely. Soutěžící může kombinovat části modelu v průběhu
soutěže za předpokladu, že výsledný model odpovídá pravidlům a že díly byly převzaty před zahájením
soutěže.
 
9.6.3.6. Soutěžící a pomocník
Každý soutěžící (pilot) musí sám ovládat své rádiové vybavení. Každý pilot má povoleného jednoho
pomocníka během letu.
 
9.6.3.7. Definice platného letu
V průběhu pracovního času může soutěžící uskutečnit dva pokusy (z ruky nebo ze země). Pokus začíná,
když je model vypuštěn z ruky soutěžícího nebo pomocníka. Pro druhý pokus není povolen další model
ani výměna pohonné baterie. Uskuteční-li soutěžící druhý pokus, je tento považován za platný let.
Pilot má nárok dostat další pracovní čas jen když:
a) Pilot prokazatelně nemůže vykonat let vzhledem k vnějšímu rušení.
b) Pilot nebyl hodnocen z důvodů, které nezavinil.
c) Dojde ke vzájemné srážce během letu s jiným modelem.
Opravný let může být opakován podle rozhodnutí ředitele soutěže kdykoli s ohledem na možnost
soutěžícího uskutečnit let ve stanoveném pracovním čase.
 
9.6.3.8. Zrušení letu nebo diskvalifikace
Soutěžící je diskvalifikován když:
a) Pilot použil model neodpovídající pravidlům.
b) Model byl již na stejné soutěži použit jiným soutěžícím.
c) Je-li model řízen jinou osobou.
d) V případě úmyslného nebo hrubého porušení pravidel.
Let je anulován, když:
a) Model v průběhu letového času ztratí jakoukoli část.
b) Pilot má více než jednoho pomocníka.
c) Pokud jakákoli součást modelu nepřistane a nezůstane v klidu ve vzdálenosti do 75 m od přistávacího
pásu, měřeno k nejbližšímu bodu přistávacího pásu.
Sportovní řád ČR 2017 Stránka 176
d) Při překročení stanovené doby kluzu o více než 30 sekund.
e) Model není vypuštěn z přistávacího pásu.
f) Model nepřistál v pracovním čase.
g) Pilot, nebo pomocník odstartuje model dříve, než je vyhlášen pracovní čas.
h) Soutěžící spustí motor, aniž upozornil časoměřiče. Pokud se vrtule během klouzavého letu protáčí
a motor je vypnutý (tj. motor netáhne a ovladač motoru na vysílači je v poloze „vypnuto“), nepovažuje se
to za motorový let.
 
9.6.3.9. Organizace soutěže
Pro vysílače a sledování kmitočtů platí odstavce ze všeobecné části tohoto Sportovního řádu. Činovník
vydá vysílač soutěžícímu jen na začátku jeho přípravného času.
 
9.6.3.10. Organizace vzletů
Letové pořadí se určuje podle použitých kmitočtů. Soutěžící mají právo na pětiminutový přípravný čas
před zahájením pracovního času.
 
9.6.3.11. Uspořádání vzletové a přistávací plochy
Pro přistávání musí pořadatel vyznačit minimálně 3 přistávací pásy o rozměrech 4 x 30 metrů, jehož
vyznačená podélná osa by měla být totožná s převládajícím směrem větru. Pořadatel může vyznačit
více přistávacích pásů s ohledem na počet soutěžících a jejich bezpečnost. Na žádném přistávacím
pásu nesmí současně probíhat více než jeden soutěžní let. Narovnání stuhy vyznačující osu
přistávacího pásu v případě jejího posunutí přistávajícím modelem může provést pouze časoměřič
příslušný danému přistávacímu pásu.
 
9.6.3.12. Vyhodnocování
Před zahájením soutěže určí ředitel soutěže počet soutěžních letů. Létají se nejméně tři soutěžní lety.
Maximální počet soutěžních letů není omezen. Doporučuje se 4 až 6 soutěžních letů dle povětrnostních
podmínek v místě konání soutěže a počtu soutěžících.
V případě odlétání pěti a více soutěžních letů se nejhorší let soutěžícího do konečných výsledků
nezapočítává.
Součet dosažených výsledků za všechny započítávané soutěžní lety tvoří základ pro sestavení pořadí.
Soutěžící s nejvyšším dosaženým součtem jednotlivých výsledků získává 1000 bodů do konečného
pořadí. Výsledky ostatních soutěžících se přepočítávají na 1000 bodů vítěze podle vzorce:
výsledek soutěžícího/výsledek vítěze*1000=body do pořadí
V případě shody konečných bodů rozhoduje o pořadí lepší výsledek absolutně nejhoršího letu.
 
9.6.3.13. Vzlety
a) Před vzletem pilot ukáže časoměřiči, jak ovládá svůj motor(y) na svém vysílači (zapnuto, vypnuto,
opačný chod).
b) Vzlet se uskutečňuje z prostoru vyznačeného přistávacího pásu.
c) Model je vypuštěn nebo hozen přímo z rukou pilota nebo jeho pomocníka, bez další pomoci. Model
nesmí být vypuštěn z větší výšky nad zemí, než kterou vypouštějící normálně dosáhne.
 
9.6.3.14. Letová úloha
a) Soutěží se v trvání kluzu a přesnosti přistání. Letová úloha musí být ukončena do uplynutí měřené
doby kluzu, která se začíná měřit od posledního vypnutí motoru pilotem.
b) Měřená doba kluzu je 360 sekund. V každém soutěžním letu má soutěžící nárok na pracovní čas
v trvání 10 minut.
c) Na pilotovi je rozhodnutí, na jak dlouho a kolikrát zapne motor.
d) Časoměřič spustí svoje stopky v okamžiku kdy je vypnut motor. Čas kluzu končí buď zapnutím
motoru, nebo když se model po přistání zastaví. Pilot musí hlásit zapínání a vypínání motoru časoměřiči
slovy "zapínám teď" a "vypínám teď". Na pokyn "teď" časoměřič spustí, nebo vypne stopky.
e) Za každou celou sekundu kluzu se přiznává jeden bod.
f) Za každou celou sekundu letu přes stanovenou dobu kluzu se odečítají tři body.
g) Za přistání se udělují přídavné body, které se přičítají k dosažené době kluzu. Když model přistane
a zastaví se tak, že vzdálenost špice trupu je od vytýčené, nebo narovnané (v případě jejího posunu
modelem) osy stuhy vyznačující osu přistávacího pásu.
Sportovní řád ČR 2017 Stránka 177
do 0,10 m udělí se 30 bodů do 1,20 m udělí se 8 bodů
0,20 m 25 bodů 1,40 m 5 bodů
0,40 m 20 bodů 1,60 m 3 body
0,60 m 15 bodů 1,80 m 2 body
0,80 m 13 bodů 2 m 1 bod
do 1,00 m 11 bodů
h) Přídavné body se neudělí, pokud se model převrátí při přistání na záda či udělá kotrmelec, nebo
otočku o více jak 180°. Svírá-li podélná osa modelu s osou přistávacího pásu úhel větší než 90°
vzhledem ke směru přistání, získává soutěžící 50 % hodnoty bodů za přistání. Pokud přistane model
mimo přistávací pás, nebo dojde-li k jeho zastavení stykem s jakoukoliv osobou, odečte se z nalétaného
času 60 bodů penalizace.
 
9.6.3.15. Letová plocha
Soutěž musí probíhat na letišti s přiměřeně rovným terénem, s malou pravděpodobností svahového
nebo vlnového proudění.